Privacyverklaring website

Persoonsgegevens
Admare, administraties en belastingen, verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Admare, gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Admare alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking
Admare moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de Wbp. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de Wbp volgt dat Admare de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke
Admare is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Admare beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Admare is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens
De Wbp verplicht Admare om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de portal versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Admare bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Admare van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je je te allen tijde richten aan Admare via het e-mailadres: dj@admare.nl